ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อน้ำยาพร้อมระบบการตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีอณูชีวิวิทยา แบบตัวอย่างเดี่ยว จำนวน 2 รายการ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.