สารงานบริการโลหิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.