ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์มผู้บริจาคโลหิต และวัดความดันโลหิต ด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
 * ควรให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงของผู้บริจาค จะทำให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตัวผู้บริจาคเอง และตัวผู้ป่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรับบริจาคโลหิต

ขั้นตอนที่ 2    ลงทะเบียนรับหมายเลขถุงบรรจุโลหิต ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิต  

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจความเข้มโลหิต และสอบถามประวัติเพิ่มเติม
บุคลากรทางการแพทย์ จะสอบถามประวัติผู้บริจาคเพิ่มเติม เพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นว่าท่านมีสุขภาพพร้อมที่จะ
บริจาคโลหิตหรือไม่

ขั้นตอนที่ 4  บริจาคโลหิต ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2

ขั้นตอนที่ 5   พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
  * หลังบริจาคโลหิตจำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่จัดไว้บริการให้ และนั่งพักสักระยะหนึ่ง
เพื่อให้ร่างกายได้ปรับสภาพน้ำในร่างกาย เมื่อปกติดีแล้วจึงเดินทางกลับ 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.