สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-Le a จำนวน 1,000 มิลลิลิตร และ Anti-Le b จำนวน 1,000 มิลลิลิตร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.