สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-Jk a จำนวน 1,000 มิลลิลิตร และ Anti-Jk b จำนวน 1,000 ลิตร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.