ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อระบบ Hardware เพื่อรองรับงานบริการโลหิตระดับประเทศ DC-DR Site แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ (งานผลิตส่วนประกอบโลหิต) จำนวน 24 เครื่อง, เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ (งานออกหน่วยเคลื่อนที่) จำนวน 50 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บัตรพลาาสติก จำนวน 50 เครื่อง และเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 300 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.