ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) (รายละเอียดตามมคุณลักษณะ) จำนวน 372 ลูก และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA จำนวน 4 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.