ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยื่นเสนอราคารับซื้อเศษพัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.