ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อพลาสเตอร์เทปใส สำหรับติดผ้าก๊อสปิดแผล จำนวน 6,000 กล่อง ( 1 กล่อง x 12 ม้วน )

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.