ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ยื่นเสนอราคารับซื้อเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.