ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง จัดซื้อตู้แช่แข็งพลาสมาแบบฉับพลัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.