ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง จัดซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.