ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง การทำประชาพิจารย์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะน้ำยาพร้อมระบบการตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.