ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) จำนวน 1 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.