ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโปรตีนด้วยหลักการอิเล็กโตรโฟรีซิส จำนวน 1 เครื่อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.