ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิซิเบิล (UV-Visible spectrophotometer) พร้อม Software ประมวลผล จำนวน 1 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.