ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.