ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ การทำประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอส ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี,ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิส

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.