ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต (ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก, เครื่องพิมพ์แถบบาร์โค้ด, ระบบเครือข่ายสัยญาณพร้อมอุปกรณ์, โปรแกรมระบบงานบางพระ, โปรแกรมจัดการและระบบฐานข้อมูล ORACLE สำหรับโปรแกรมระบบงานบริการโลหิต, และโปรแกรม YellowFin) ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 งาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.