ประกวดราคาซื้อถุงชุดสำหรับบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร แบบ Top and Bottom System จำนวน 1,802,490 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.