ประกวดราคาซื้อตัวกรองเม็ดโลหิตขาวสำหรับโลหิตรวม (WHOLE LEUKOCYTE REMOVAL FILTER) จำนวน 50,000 อัน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.