วันที่

11 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนราชินี

444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2221 1501

สถานที่เจาะ : หน้าโรงเรียน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.