วันที่

22 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒

333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2509 5578 Ext. 123

สถานที่เจาะ :ห้องโสตฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.