วันที่

06 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลหัวเฉียว

665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2223 1351 Ext. 5620

สถานที่เจาะ : ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคาร 22 ชั้น)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.