วันที่

27 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลวิมุต

500 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 1A ชั้น 10

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.