วันที่

30 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลวิมุต

ร.พ.วิมุต เลขที่ 500 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 10/1 ชั้น 10 ร.พ.วิมุต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.