วันที่

09 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

310 อาคาร SME BANK ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 265 4070 

สถานที่เจาะ : โถงชั้น 1 (ข้างบันไดเลื่อน)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.