วันที่

11 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมประมง

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 561 2340 ต่อ 3710

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมอานนท์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.