วันที่

02 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2160 1529

สถานที่เจาะ : ชั้น 5 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.