วันที่

01 พ.ค.

เวลา

10:00 - 13:00

สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา

565 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 221 1011

สถานที่เจาะ : ชัั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.