วันที่

09 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

วชิราวุธวิทยาลัย ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 ชั้น 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.