วันที่

15 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

สภาผู้แทนราษฎร

1111 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2242 5900 ต่อ 7402

สถานที่เจาะ : ประตูทางเข้าหน้าอาคารรัฐสภา (ฝั่ง ส.ส.)

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.