วันที่

18 มี.ค.

เวลา

09:00 - 12:00

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2727 3438

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารมาลัย หุวะนันท์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.