วันที่

19 ก.พ.

เวลา

09:00 - 15:00

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2218 7006

สถานที่เจาะ : ช่องจอดรถบริเวณหน้าเซเว่นอาคารวิทยกิตติ์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.