วันที่

16 มี.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2218 7006

สถานที่เจาะ : หน้า สน. ย่อยปทุมวัน สยามสแควร์

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.