วันที่

29 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

วัดโมลีโลกยาราม

ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : อาคารโมลี

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.