วันที่

23 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 0 2529 0674-7

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร 60 ปี

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.