วันที่

17 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตลุมพินี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2529 0674-7

สถานที่เจาะ : หอประชุม

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.