วันที่

08 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด + บมจ. ล็อกซเล่ย์

102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2348 8575

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารล็อกซเล่ย์ (คลองเตย)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.