วันที่

06 ต.ค.

เวลา

10:00 - 15:00

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

428 อารีย์ ฮิลล์ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน 10 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพพฯ

โทรศัพท์ :  0 2792 1861

สถานที่เจาะ : ชั้น 12 A

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.