วันที่

16 ต.ค.

เวลา

09:00 - 11:00

บริษัท พี.เอฟ.พี เทรดดิ้ง จำกัด

11/12, 11/13, 11/14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2285 4070 ต่อ 1300

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.