วันที่

24 ส.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

414 พหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2029 5039

สถานที่เจาะ : อาคาร AIS 2 ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.