วันที่

30 มิ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ. เอ็ม บี เค

444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2853 7453

สถานที่เจาะ :  ลานกิจกรรมชั้น 6 โซน B อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.