วันที่

30 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.เอเอสเอ็นโบรกเกอร์

388 อาคาร IBM ชั้น B 694/16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 494 8388 ต่อ 1011

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 12

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.