วันที่

12 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง

1177 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2080 1739

สถานที่เจาะ : ชั้น 4 อาคาร Pearl Bangkok

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.