วันที่

07 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารทหารไทย

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2299 2436

สถานที่เจาะ : โถงชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.