วันที่

22 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

300 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2299 2436

สถานที่เจาะ : ชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.