วันที่

14 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.คอมเซเว่น

549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 017 7777 ต่อ 7224

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 1-3 ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.