วันที่

07 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

ธนาคารออมสิน

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 299 8000 ต่อ 155304

สถานที่เจาะ : หอประชุมเพชรรัตน์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.