วันที่

02 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

310 ถนน พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 265 4070

สถานที่เจาะ : โถงชั้น 1 (ข้างบันไดเลื่อน)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.